[JavaScript]-5-js数组

引言

这篇文章介绍JavaScript中的数组。

文章目录

0×1.创建数组

下面是几种数组的创建方法:

					<script type="text/javascript">
						 //相同数据类型数组
						 var arr1=[1,2,3,4];
						 //空数组
					   var arr2=[];
					   //混合数据类型数组
					   var arr3=[1,"qingsword","qingsword.com"];
					   //多维数组
					   var arr4=[0,1,[2,3,[4,5]]];
					</script>
					

0×2.数组元素与遍历

如果要取出数组的元素,可以使用“数组名[index]”的方式:

					<script type="text/javascript">
						var arr1=[1,2,3,4];
				   	var arr2=[];
				   	var arr3=[1,"qingsword","qingsword.com"];
				   	var arr4=[0,1,[2,3,[4,5]]];

				   	//返回数组的长度
				   	console.log(arr1.length); //4
				   	//打印出整个数组的内容
   					console.log(arr3); //[1, 'qingsword', 'qingsword.com']
				   	console.log(arr1[1]); //2
				   	console.log(arr3[2]); //qingsword.com
				   	//arr4[2][2][1]中第一个[2]指向了[2,3,[4,5]]这个数组,第二个[2]指向了[4,5]这个数组,第三个[1]指向了[4,5]中的5
				   	console.log(arr4[2][2][1]); //5
				   	//访问一个不存在的数组值时,返回undefined
				   	console.log(arr2[100]); //undefined
					</script>
					

* 使用for循环遍历数组:

					<script type="text/javascript">
					 var arr1=[1,2,3,4,"qingsword.com"];
				   for (var i=0;i<arr1.length;i++) {
				    console.log(arr1[i]);
				   }
					</script>
					

* 使用while循环遍历数组:

					<script type="text/javascript">
					 var arr1=[1,2,3,4,"qingsword.com"];
				   var iNum=0;
				   while (iNumi<arr1.length) {
				    console.log(arr1[iNum]);
				    iNum++;
				   }
					</script>
					

0×3.数组元素增删改

格式:数组名[下标/索引] = 值

如果下标有对应的值,会把原来的值覆盖,如果下标不存在,会给数组新增一个元素:

					<script type="text/javascript">
						var arr1=[1,2,3,4,"qingsword.com"];

						//将数组中的1替换成"qingsword"
						arr1[0]="qingsword";

						//如果指定一个不存在的索引,且从现有数组最后一个元素到这个索引之间都没有元素的情况下,中间的元素会使用undefined填充
						//["qingsword",1,2,3,4,"qingsword.com",...[undefined]...,[233]]
						//中间有95个undefined
						arr1[100]=233;

						//在数组末尾添加值
						arr1[arr1.length]=234;
						
						for (var i=0;i<arr1.length;i++) {
						  console.log(arr1[i]);
						}
					</script>